Årsmöte 2023-02-23


DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTE

 

1. Mötets öppnande.
2. Fastställande av röstlängden.
3. Val av mötesordförande.
4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare.
5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska
     justera protokollet.
6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 i stadgarna.
7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.
8. Fastställande av dagordningen.
9. Genomgång av:
     a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse
     b. balans- och resultaträkning och
     c. revisorernas berättelse.
10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller
      förlust.
11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen.
12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende:
      a. mål och verksamhetsplan
      b. rambudget för innevarande verksamhetsår
      c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande verksamhetsår
      d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt kan ge
          konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.
13. Beslut i ärenden enligt punkt 12.
14. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om
       suppleanternas tjänstgöringsordning.
      a. Val ordförande för ett år
      b. Val av ordinarie ledamot för två år
      c. Val av ordinarie ledamot för två år
      d. Val av ordinarie ledamot för två år
      e. Val av en styrelsesuppleant för två år
Suppleanternas tjänstgöringsordning
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna.
      a. nyval av två revisorer för ett år
      b. nyval av två suppleanter för ett år
16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna.
      a. sammankallande för ett år
      b. ordinarie ledamot för två år
17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.
18. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats
      under punkt 13.
19. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige.
20. Övriga frågor för diskussion (inte beslut)
21. Mötets avslutande. Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns med på
       dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte
       beslut.

Vänersborgs Brukshundklubb

Klubbnr: 1580

Plats: Klubbstugan
Datum: 2022-02-23
Tid: 19:00

 
Organisationsnummer: 862500-8597
Plus-/Bankgiro: 5750-3575
Mail: vbgbrukshundklubb@gmail.com
Hemsida: www.vanersborgsbhk.se